Regulamin użytkowania

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH UŻYTKOWNIKA.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa o Warunkach Świadczenia Usług ("Umowa") jest zawarta pomiędzy USB-Wireless.com a Tobą i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej http://usb-wireless.com/ ("Strona") lub z dniem jej elektronicznej akceptacji.
Niniejsza Umowa określa ogólne zasady i warunki korzystania ze strony http://usb-wireless.com/, jak również z produktów i/lub usług zakupionych lub dostępnych za pośrednictwem tej strony (tutaj i poniżej jako "Usługi"). Niezależnie od tego, czy po prostu przeglądasz lub korzystasz z tej strony internetowej, czy kupujesz Usługi, korzystanie z tej strony internetowej i elektroniczna akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś, potwierdzasz i zgadzasz się być związany niniejszą Umową z naszą Polityką prywatności . Terminy "my" lub "nas" odnoszą się do USB-Wireless.com. Terminy "Ty", "Użytkownik" lub "Klient" odnoszą się do każdej osoby lub podmiotu, który akceptuje niniejszą Umowę, korzysta z naszej strony internetowej, ma dostęp lub korzysta z Usług. Nic w tej Umowie nie może być uznane za przyznanie jakichkolwiek praw lub korzyści osobom trzecim.
USB-Wireless.com może, według własnego uznania, zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę i wszelkie zasady lub umowy, które są w niej zawarte, w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji będzie oznaczało akceptację niniejszej Umowy w wersji ostatnio zmienionej.
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA OBOWIĄZYWANIE NINIEJSZEJ UMOWY W OSTATNIM WYDANIU, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ (LUB NIE MOŻE KONTYNUOWAĆ KORZYSTANIA) Z TEJ STRONY LUB USŁUG.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Ta Witryna i Usługi są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystając z tej Witryny lub Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma co najmniej osiemnaście (18) lat, (ii) w inny sposób został uznany za zdolnego do zawierania prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem, oraz (iii) nie jest osobą, która nie może nabyć lub otrzymać Usług zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub innej właściwej jurysdykcji.

3. ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z tej Witryny Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
 • Korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny, w tym z wszelkich przesyłanych przez niego treści, będzie zgodne z niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.
Nie będziesz korzystać z tej Witryny w sposób, który:
 • Jest nielegalny, promuje lub zachęca do nielegalnej działalności;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w pornografię lub wykorzystywanie dzieci;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w terroryzm, przemoc wobec ludzi, zwierząt lub mienia;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w spam lub inne niezamówione masowe wysyłanie wiadomości e-mail, hakowanie komputerów lub sieci albo łamanie zabezpieczeń;
 • Narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • Narusza prawa prywatności lub prawa do wizerunku innego Użytkownika, innej osoby lub podmiotu, lub narusza obowiązek zachowania poufności, który Użytkownik jest winien innemu Użytkownikowi, innej osobie lub podmiotowi;
 • Zakłóca działanie tej Witryny;
 • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, pluskwy, konie trojańskie, Cryptocurrency Miners lub inne kody, pliki lub programy zaprojektowane lub zdolne do wykorzystania wielu zasobów, zakłócające, uszkadzające lub ograniczające funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.
Użytkownik nie będzie:
 • kopiować ani rozpowszechniać w jakimkolwiek medium jakiejkolwiek części tej strony internetowej, z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to wyraźnie dozwolone przez USB-Wireless.com,
 • kopiować lub powielać niniejszych Warunków Korzystania z Usług, które zostały stworzone przy pomocy TermsHub.io,
 • modyfikować lub zmieniać jakiejkolwiek części tej strony internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej z nią technologii,
 • uzyskiwać dostępu do Zawartości USB-Wireless.com (zdefiniowanej poniżej) lub Zawartości Użytkownika za pomocą jakiejkolwiek technologii lub środków innych niż ta Strona.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W uzupełnieniu do powyższych zasad ogólnych, postanowienia niniejszej sekcji odnoszą się w szczególności do korzystania przez użytkownika z Zawartości USB-Wireless.com zamieszczonej na Stronie. Zawartość USB-Wireless.com na tej stronie, w tym bez ograniczeń tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, API, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne oraz znaki towarowe, znaki usługowe i loga w nich zawarte ("Zawartość USB-Wireless.com"), są własnością lub są licencjonowane przez USB-Wireless.com bezterminowo i podlegają ochronie praw autorskich, znaków towarowych i/lub patentów.
Zawartość USB-Wireless.com jest dostarczana "w stanie, w jakim jest", "w miarę dostępności" i "ze wszystkimi wadami" wyłącznie do celów informacyjnych i osobistego, niekomercyjnego użytku i nie może być pobierana, kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, przesyłana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody USB-Wireless.com. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani licencji na podstawie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności lub licencji.

5. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą umożliwiać użytkownikom przeglądanie, publikowanie, udostępnianie lub zarządzanie (a) pomysłami, opiniami, rekomendacjami lub poradami ("Materiały użytkownika"), lub (b) treściami literackimi, artystycznymi, muzycznymi lub innymi, w tym między innymi zdjęciami i filmami (razem z Materiałami użytkownika "Treścią użytkownika"). Zamieszczając lub publikując Treści Użytkownika na tej stronie, oświadczasz i gwarantujesz USB-Wireless.com, że (i) posiadasz wszelkie niezbędne prawa do rozpowszechniania Treści Użytkownika za pośrednictwem tej strony lub Usług, ponieważ jesteś autorem Treści Użytkownika i masz prawo do ich rozpowszechniania, lub ponieważ posiadasz odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i/lub pozwolenia na wykorzystanie, na piśmie, od właściciela praw autorskich lub innego właściciela Treści Użytkownika, oraz (ii) Treści Użytkownika nie naruszają praw osób trzecich.
Zgadzasz się nie obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje bezpieczeństwa tej strony (w tym bez ograniczeń w funkcje, które zapobiegają lub ograniczają użycie lub kopiowanie Treści USB-Wireless.com lub Treści Użytkownika) lub wymuszać ograniczenia w korzystaniu z tej strony, Treści USB-Wireless.com lub Treści Użytkownika.

6. KORZYSTANIE PRZEZ USB-WIRELESS.COM Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Postanowienia niniejszej sekcji odnoszą się w szczególności do korzystania przez USB-Wireless.com z Treści Użytkownika zamieszczonych na Stronie.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści Użytkownika lub Treści Użytkownika przesłane przez niego, a także za konsekwencje i wymagania dotyczące ich rozpowszechniania.
W odniesieniu do Materiałów użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
 • Twoje Materiały Użytkownika są całkowicie dobrowolne.
 • Materiały przesłane przez użytkownika nie ustanawiają relacji poufnej ani nie zobowiązują USB-Wireless.com do traktowania materiałów użytkownika jako poufnych lub tajnych.
 • USB-Wireless.com nie ma obowiązku, ani wyraźnego ani dorozumianego, do rozwijania lub wykorzystywania Materiałów użytkownika i żadne wynagrodzenie nie jest należne użytkownikowi lub komukolwiek innemu za jakiekolwiek celowe lub niezamierzone wykorzystanie Materiałów użytkownika.
USB-Wireless.com posiada wyłączne prawa (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa własności) do wszelkich Materiałów użytkownika zamieszczonych na tej stronie internetowej i ma prawo do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania wszelkich Materiałów użytkownika zamieszczonych na tej stronie internetowej w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub rekompensaty dla użytkownika lub kogokolwiek innego.
W odniesieniu do Treści Użytkownika, poprzez zamieszczenie lub opublikowanie Treści Użytkownika na tej stronie, upoważniasz USB-Wireless.com do korzystania z własności intelektualnej i innych praw własności do Treści Użytkownika w celu umożliwienia włączenia i korzystania z Treści Użytkownika w sposób przewidziany przez tę stronę i niniejszą Umowę.
Niniejszym przyznajesz USB-Wireless.com ogólnoświatową, niewyłączną, wolną od tantiem, podlegającą sublicencjonowaniu i zbywalną licencję na używanie, reprodukcję, dystrybucję, przygotowywanie prac pochodnych, łączenie z innymi pracami, wyświetlanie i wykonywanie Treści Użytkownika w związku z niniejszą Stroną, w tym bez ograniczeń na promowanie i redystrybucję całości lub części niniejszej Strony w dowolnych formatach medialnych i poprzez dowolne kanały medialne bez ograniczeń jakiegokolwiek rodzaju i bez płatności lub innego wynagrodzenia jakiegokolwiek rodzaju, lub pozwolenia lub powiadomienia, dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Niniejszym udzielasz również każdemu Użytkownikowi tej Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do Twoich Treści Użytkownika za pośrednictwem tej Witryny oraz na wykorzystanie, reprodukcję, dystrybucję, przygotowywanie prac pochodnych, łączenie z innymi pracami, wyświetlanie i wykonywanie Twoich Treści Użytkownika zgodnie z funkcjonalnością tej Witryny i niniejszą Umową.
Powyższe licencje udzielone przez Ciebie w Treściach Użytkownika wygasają w komercyjnie uzasadnionym czasie po usunięciu lub skasowaniu Twoich Treści Użytkownika z tej Witryny. Rozumiesz i zgadzasz się jednak, że USB-Wireless.com może zachować (ale nie może rozpowszechniać, wyświetlać ani wykonywać) kopie serwerowe Twoich Treści Użytkownika, które zostały usunięte lub skasowane. Powyższe licencje przyznane przez Ciebie w Treściach Użytkownika są wieczyste i nieodwołalne.
USB-Wireless.com generalnie nie sprawdza wstępnie Treści Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się do tego), aby to zrobić i zdecydować, czy dany element Treści Użytkownika jest odpowiedni i/lub zgodny z niniejszą Umową. USB-Wireless.com może usunąć dowolny element Treści Użytkownika, jeśli narusza on niniejszą Umowę, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

7. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez USB-Wireless.com. USB-Wireless.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, warunki, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach internetowych osób trzecich. Ponadto, USB-Wireless.com nie cenzuruje ani nie edytuje treści stron internetowych osób trzecich. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraźnie zwalnia USB-Wireless.com z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania ze stron internetowych osób trzecich. W związku z tym, USB-Wireless.com zachęca użytkownika, aby był świadomy, kiedy opuszcza tę stronę i zapoznał się z warunkami, polityką prywatności i innymi dokumentami regulującymi każdą inną stronę internetową, którą może odwiedzić.

8. WYŁĄCZENIE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE TA STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. USB-Wireless.com, JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY. USB-Wireless.com I JEJ PRACOWNICY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEJ Witryny, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI TREŚCI JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH WITRYN (POprzez HIPERLINKI, REKLAMĘ BANNER ) DO NINIEJSZEJ Witryny I/LUB (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ Witrynie LUB JAKICHKOLWIEK WITRYNACH POWIĄZANYCH (POZA HIPERŁĄCZAMI, REKLAMAMI BANEROWANYMI LUB W INNY SPOSÓB) Z NINIEJSZĄ Witryną, A USB-Wireless.com NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEGO SAMEGO.
W DODATKU, UŻYTKOWNIK SPECJALNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE INFORMACJE ANI DORADZTWO USTNE LUB PISEMNE PRZEKAZANE PRZEZ USB-Wireless. com, JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW, A TAKŻE USŁUGODAWCÓW TRZECICH NIE BĘDĄ (I) STANOWIŁY DORADZTWA PRAWNEGO LUB FINANSOWEGO LUB (II) NIE BĘDĄ STANOWIŁY JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI OPIERAĆ SIĘ NA ŻADNYCH INFORMACJACH LUB DORADZTWIE.
NINIEJSZE WYŁĄCZENIE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI MA ZASTOSOWANIE W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO i obowiązuje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych w tej Witrynie.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU USB-Wireless. com, JEGO PRACOWNICY, I WSZYSCY PARTNERZY TRZECI - DOSTAWCY USŁUG, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE, LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEKOLWIEK, W TYM ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TEJ STRONY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI JAKIEJKOLWIEK STRONY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI JAKIEJKOLWIEK STRONY, DO KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI (ZA POŚREDNICTWEM HYPERLINKÓW, REKLAM BANEROWYCH LUB INNYCH) DO TEJ STRONY, (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE LUB NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE, DO KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI (ZA POŚREDNICTWEM HYPERLINKÓW (IV) URAZÓW OSOBISTYCH LUB SZKÓD WŁASNOŚCIOWYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, (V) ZACHOWAŃ OSÓB TRZECICH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, (VI) JAKIEGOKOLWIEK PRZERWANIA LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG NA LUB Z TEJ STRONY LUB NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE, DO KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI (ZA POMOCĄ HYPERLINKÓW, REKLAM BANEROWYCH LUB INNYCH) DO TEJ STRONY, (VII) JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW, ROBAKÓW, BUGÓW, KONI TROJAŃSKICH, LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NA LUB Z TEJ STRONY LUB NA JAKIEKOLWIEK STRONY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI (ZA POŚREDNICTWEM HYPERLINKÓW, REKLAM BANEROWYCH LUB INNYCH) DO TEJ STRONY, (VIII) JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB TREŚCI, KTÓRE SĄ SZKODLIWE, NĘKAJĄCE, OBRAŹLIWE, SZKODLIWE DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK KLASY CHRONIONEJ, PORNOGRAFICZNE, "X-RATED", OBSCENICZNE LUB W INNY SPOSÓB NIESTOSOWNE, I/LUB (IX) JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ STRONY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY OPIERA SIĘ TO NA GWARANCJI, KONTRAKCIE, DELIKCIE LUB INNEJ PRAWNEJ LUB PRAWNEJ TEORII, I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY USB-Wireless. com JEST POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
DODATKOWO, UŻYTKOWNIK SPECJALNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, że wszelkie działania wynikające z lub związane z tą stroną internetową lub Usługami znalezionymi na tej stronie internetowej muszą być rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku po powstaniu przyczyny działania, w przeciwnym razie taka przyczyna działania zostanie trwale przedawniona.
WYMIENIONE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, i będzie obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub korzystania przez użytkownika z tej Witryny lub Usług znajdujących się na tej stronie.

10. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się chronić, zabezpieczać i chronić USB-Wireless.com i jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, wydatkami, zobowiązaniami i odszkodowaniami wszelkiego rodzaju i rodzaju (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi honorariami adwokackimi) nałożonymi na lub poniesione przez USB-Wireless.com bezpośrednio lub pośrednio wynikające z (i) korzystania przez użytkownika i dostępu do tej Witryny; (ii) naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub zasad lub umów włączonych do niej; i/lub (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Obowiązki odszkodowawcze wynikające z tej sekcji pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub korzystania przez Ciebie z tej Witryny lub Usług znajdujących się w tej Witrynie.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Jeśli odwiedzasz tę Witrynę z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, Twoja komunikacja z nami może skutkować przesyłaniem informacji przez granice międzynarodowe. Odwiedzając tę Witrynę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę na taki transfer.

12. DOSTĘPNOŚĆ USB-WIRELESS.COM

Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy oraz naszych zasad, dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewnić dostępność Strony przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu Strona może być niedostępna z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu okresowej konserwacji lub wymiany produktów, które przeprowadzamy od czasu do czasu, lub z innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu przerwania lub awarii łączy telekomunikacyjnych lub transmisji cyfrowej lub innych awarii.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie mamy żadnej kontroli nad dostępnością tej Witryny w sposób ciągły lub nieprzerwany, i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony w związku z tym.

13. USŁUGI PRZERWANE

USB-Wireless.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania lub świadczenia dowolnych Usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez wcześniejszego powiadomienia. Mimo, że USB-Wireless.com dokłada wszelkich starań, aby zmaksymalizować żywotność wszystkich swoich Usług, zdarzają się sytuacje, w których oferowana przez nas Usługa zostanie przerwana. W takim przypadku, dany produkt lub usługa nie będzie dłużej wspierana przez USB-Wireless.com. W takim przypadku, USB-Wireless.com zaoferuje Ci porównywalną usługę, do której będziesz mógł się przenieść lub zwrot pieniędzy. USB-Wireless.com nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie dowolnej z Usług, które możemy zaoferować lub do których możemy ułatwić dostęp.

14. OPŁATY I PŁATNOŚCI

- Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego płatność zostanie pobrana i przetworzona przez USB-Wireless.com.
- Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie ceny i opłaty należne za Usługi zakupione lub uzyskane na tej stronie w momencie zamówienia Usług.
- USB-Wireless.com wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji cen i opłat w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje zostaną opublikowane online na tej stronie i wejdą w życie natychmiast, bez konieczności dalszego powiadamiania użytkownika.
- Polityka zwrotu: dla produktów i usług kwalifikujących się do zwrotu, możesz zażądać zwrotu zgodnie z warunkami naszej Polityki Zwrotu, która może być dostępna tutaj..

15. BRAK BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być traktowane jako przyznanie jakichkolwiek praw lub korzyści osobom trzecim.

16. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRAWAMI

USB-Wireless.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że treści dostępne na tej stronie są odpowiednie w każdym kraju lub jurysdykcji, a dostęp do tej strony z krajów lub jurysdykcji, w których jej zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy zdecydują się na dostęp do tej strony internetowej są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich lokalnych praw, zasad i przepisów.

17. TYTUŁY I NAGŁÓWKI

Tytuły i nagłówki niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i łatwości odwoływania się i nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji lub wykładni porozumienia stron, jak określono w niniejszym dokumencie.

18. ROZDZIELNOŚĆ

Każde zobowiązanie i porozumienie zawarte w niniejszej Umowie będą interpretowane we wszystkich celach jako odrębne i niezależne zobowiązanie lub porozumienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy nie zostaną naruszone i zostaną uznane być ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

19. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Umowy, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną lub zwykłą na następujący adres:

USB-Wireles.com