Gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN VAN DIENSTEN

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN MET BETREKKING TOT UW WETTELIJKE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze dienstverleningsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan door en tussen USB-Wireless.com en u, en is van kracht vanaf de datum van uw gebruik van deze webWebsite http://usb-wireless.com/ ("Website") of de datum van elektronische aanvaarding.
Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden van uw gebruik van de http://usb-wireless.com/ alsook de producten en/of diensten aangekocht of toegankelijk via deze website (hier en hieronder als de "Diensten"). Of u nu gewoon surft of gebruik maakt van deze Website of Diensten koopt, uw gebruik van deze Website en uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst betekent dat u deze Overeenkomst met ons Privacybeleid hebt gelezen, begrepen, erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. . De termen "wij" of "ons" zullen verwijzen naar USB-Wireless.com. De termen "U", "Gebruiker" of "klant" zullen verwijzen naar ieder individu of entiteit die deze overeenkomst accepteert, onze website gebruikt, toegang heeft tot of gebruik maakt van de diensten. Niets in deze overeenkomst zal geacht worden rechten of voordelen te verlenen aan derden.
USB-Wireless.com mag, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst, en elk beleid of overeenkomst die hierin is opgenomen, te allen tijde veranderen of wijzigen, en zulke veranderingen of wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op deze Website. Uw gebruik van deze Website of de Diensten nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht, houdt in dat u deze Overeenkomst, zoals laatstelijk herzien, aanvaardt.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST ALS LATST HERZIEN, GEBRUIK DEZE Website OF DE DIENSTEN dan NIET (OF GA DOOR MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN).

2. ELIGIBILITEIT

Deze Website en de Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor Gebruikers die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder toepasselijk recht. Door deze Website of de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (i) ten minste achttien (18) jaar oud bent, (ii) anderszins erkend bent als in staat om wettelijk bindende contracten te vormen onder het toepasselijk recht, en (iii) geen persoon bent die volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of andere toepasselijke jurisdictie uitgesloten is van het kopen of ontvangen van de gevonden Diensten.

3. GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIKERS

Door deze Website te gebruiken erkent U en stemt U ermee in dat:
 • Uw gebruik van deze Website, inclusief alle inhoud die u indient, zal voldoen aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.
U zult deze Website niet gebruiken op een manier die:
 • Illegaal is, of illegale activiteiten promoot of aanmoedigt;
 • Pornografie of de uitbuiting van kinderen promoot, aanmoedigt of inschakelt;
 • Terrorisme, geweld tegen mensen, dieren of eigendommen promoot, aanmoedigt of zich hiermee inlaat;
 • Spam of andere ongevraagde bulk e-mail, of het hacken of kraken van computers of netwerken promoot, aanmoedigt of zich hiermee bezighoudt;
 • Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • De privacy- of publicatierechten van een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit schendt, of een geheimhoudingsplicht schendt die u verschuldigd bent aan een andere Gebruiker of een andere persoon of entiteit;
 • De werking van deze Website verstoort;
 • Virussen, wormen, bugs, Trojaanse paarden, Cryptocurrency Miners of andere code, bestanden of programma's bevat of installeert die zijn ontworpen om, of in staat zijn om, vele bronnen te gebruiken, de functionaliteit van software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken.
U zult niet:
 • kopiëren of distribueren in welk medium dan ook van enig deel van deze Website, behalve waar uitdrukkelijk toegestaan door USB-Wireless.com,
 • deze Gebruiksvoorwaarden overeenkomst, welke tot stand is gekomen met behulp van de TermsHub.io, kopiëren of dupliceren,
 • enig deel van deze Website of zijn verwante technologieën aan te passen of te wijzigen,
 • toegang te verkrijgen tot de inhoud van USB-Wireless.com (zoals hieronder gedefinieerd) of de gebruikersinhoud via een andere technologie of op een andere manier dan via deze website zelf.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Bovenop de algemene regels hierboven, zijn de bepalingen in deze Sectie specifiek van toepassing op uw gebruik van de inhoud van USB-Wireless.com die op de Website geplaatst is. USB-Wireless.com's Inhoud op deze website, inclusief zonder limitatie de tekst, software, scripts, broncode, API, graphics, foto's, geluiden, muziek, videos en interactieve functies en de handelsmerken, service merken en logo's die erin voorkomen ("USB-Wireless.com's Inhoud"), zijn eigendom van of gelicenseerd aan USB-Wireless.com voor eeuwig, en zijn onderhevig aan copyright, handelsmerk, en/of patent bescherming.
USB-Wireless.com's Inhoud wordt u aangeboden "zoals het is", "zoals beschikbaar" en "met alle fouten" voor uw informatie en persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, getoond, verkocht, in licentie gegeven, of anderszins geëxploiteerd worden voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van USB-Wireless.com. Geen enkel recht of licentie onder enig copyright, handelsmerk, patent, of ander eigendomsrecht of licentie wordt verleend door deze overeenkomst.

5. UW GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

Sommige van de functies van deze Website kunnen Gebruikers toelaten om (a) ideeën, opinies, aanbevelingen of advies ("Gebruikersinzendingen"), of (b) literaire, artistieke, muzikale of andere inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's en video's (samen met Gebruikersinzendingen, "Gebruikersinhoud") te bekijken, te posten, te delen of te beheren. Door Gebruikersinhoud op deze website te plaatsen of te publiceren, verklaart en garandeert u aan USB-Wireless.com dat (i) u over alle nodige rechten beschikt om de Gebruikersinhoud via deze website of via de diensten te verspreiden, ofwel omdat u de auteur bent van de Gebruikersinhoud en het recht hebt om deze te verspreiden, ofwel omdat u over de gepaste distributierechten, licenties, toestemmingen en/of gebruiksrechten beschikt, schriftelijk, van de auteursrechten of andere eigenaars van de Gebruikersinhoud, en (ii) de Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen.
U stemt ermee in de veiligheidsgerelateerde functies van deze website niet te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te verstoren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de functies die het gebruik of het kopiëren van de inhoud van USB-Wireless.com of de gebruikersinhoud verhinderen of beperken) of beperkingen op het gebruik van deze website, de inhoud van USB-Wireless.com of de gebruikersinhoud daarop af te dwingen.

6. USB-WIRELESS.COM'S GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

De bepalingen in deze Sectie zijn specifiek van toepassing op het gebruik door USB-Wireless.com van Gebruikersinhoud die op de Website geplaatst is.
U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud of Gebruikersinhoud die door u ingezonden wordt, en de gevolgen van, en de vereisten voor, het verspreiden ervan.
Met betrekking tot Gebruikersinzendingen, erkent u en stemt u ermee in dat:
 • Uw Gebruikersinzendingen zijn geheel vrijwillig.
 • Uw gebruikersinzendingen vestigen geen vertrouwelijke relatie of verplichten USB-Wireless.com niet om uw gebruikersinzendingen als vertrouwelijk of geheim te behandelen.
 • USB-Wireless.com heeft geen enkele verplichting, expliciet of impliciet, om uw gebruikersinzendingen te ontwikkelen of te gebruiken, en geen enkele compensatie is verschuldigd aan u of aan iemand anders voor enig opzettelijk of onopzettelijk gebruik van uw gebruikersinzendingen.
USB-Wireless.com bezit de exclusieve rechten (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) op alle gebruikersinzendingen die op deze website worden geplaatst, en heeft het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van alle gebruikersinzendingen die op deze website worden geplaatst voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u of aan iemand anders.
Met betrekking tot gebruikersinhoud geeft u, door het plaatsen of publiceren van gebruikersinhoud op deze website, USB-Wireless.com toestemming om de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten in en op uw gebruikersinhoud te gebruiken om opname en gebruik van de gebruikersinhoud mogelijk te maken op de manier die wordt overwogen in deze website en deze overeenkomst.
Hierbij verleent u USB-Wireless.com een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken ervan te maken, met andere werken te combineren, weer te geven en uit te voeren in verband met deze website, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverspreiden van deze website of een deel ervan in welke mediavorm dan ook en via welke mediakanalen dan ook, zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder betaling of andere tegenprestatie van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving aan u of een derde partij. U verleent hierbij ook elke Gebruiker van deze Website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud via deze Website en om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, met andere werken te combineren, weer te geven en uit te voeren zoals is toegestaan via de functionaliteit van deze Website en op grond van deze Overeenkomst.
De bovengenoemde licenties die u in uw Gebruikersinhoud hebt verleend, eindigen binnen een commercieel redelijke termijn nadat u uw Gebruikersinhoud van deze Website hebt verwijderd of vernietigd. U begrijpt en gaat er echter mee akkoord dat USB-Wireless.com server kopieën van uw gebruikersinhoud, die verwijderd of verwijderd zijn, mag behouden (maar niet distribueren, tonen of uitvoeren). De bovenvermelde licenties die u verleent voor uw Gebruikers Inhoud zijn eeuwigdurend en onherroepelijk.
USB-Wireless.com screent User Content in het algemeen niet vooraf maar behoudt zich het recht voor (maar neemt geen enkele verplichting op zich) om dit te doen en te beslissen of een item van User Content gepast is en/of voldoet aan deze overeenkomst. USB-Wireless.com kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging Gebruikersinhoud verwijderen indien deze in strijd is met deze Overeenkomst.

7. LINKS NAAR DERDE-PARTIJ WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet gecontroleerd worden door USB-Wireless.com. USB-Wireless.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud, voorwaarden, privacy beleid of praktijken van deze websites van derden. Bovendien oefent USB-Wireless.com geen censuur uit op de inhoud van websites van derden. Door deze website te gebruiken ontslaat u USB-Wireless.com uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van webWebsites van derde partijen. Dienovereenkomstig moedigt USB-Wireless.com u aan om op te letten wanneer u deze website verlaat en om de voorwaarden, privacy policies en andere documenten van elke andere website die u bezoekt na te lezen.

8. AFWIJZING VAN VERKLARINGEN EN GARANTIES

U ERKENT EN GAAT SPECIAAL AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE Website OP EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE Website WORDT GELEVERD "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN". USB-Wireless.com, HAAR OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, WIJZEN ALLE WETTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, VERKOOPBAARHEID, VERKOOPBAARHEID USB-Wireless.com EN HAAR WERKNEMERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER (I) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DEZE Website, (II) DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE GELINKTE Websites (VIA HYPERLINKS, ING BANNER ) NAAR DEZE Website, EN/OF (III) DE DIENSTEN DIE OP DEZE Website OF ENIGE Websites DIE (VIA HYPERLINKS, BANNER-ADVERTENTIES OF ANDERSZINS) AAN DEZE Website ZIJN GEVONDEN, EN USB-Wireless.com AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HETZELFDE.
IN AANVULLING, U ERKENT EN KOMT SPECIFIEK OVEREEN dat GEEN mondelinge of schriftelijke informatie of advies wordt verstrekt door USB-Wireless. com, ZIJN OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OF AGENTS, EN DERDEN DIENSTENVERSTREKKERS GEEN (I) RECHTS- OF FINANCIEEL ADVIES ZULLEN VERVULLEN OF (II) EEN ENKELE GARANTIE ZULLEN VERVORMEN MET BETREKKING TOT DEZE Website OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE Website GEVONDEN ZIJN, EN GEBRUIKERS DIENEN ZICH NIET TE VERPLICHTEN OP ANDERE INFORMATIE OF ADVIES.
DE VOORGENOMEN DISCLAIMER VAN REPRESENTATIES EN GARANTIES ZAL VAN TOEPASSING ZIJN IN DE VOLLEDIGSTREKKING DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, en zal van kracht blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Website of de Diensten die op deze Website te vinden zijn.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL USB-Wireless. com, HUN WERKNEMERS, EN ALLE DERDEN - DIENSTVERLENERS, AANSPRAKELIJK ZIJN TEGEN U OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF CONSEQUENTIELE SCHADE WANNEER DAN OOK, INCLUSIEF ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN (I) DE ACCURACY, COMPLETENESS OF INHOUD VAN DEZE Website, (II) DE ACCURACY, COMPLETENESS OF INHOUD VAN EEN ANDERE Website, (II) DE ACCURACY, COMPLETENESS, OF INHOUD VAN ENIGE Website LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OF ANDERE) NAAR DEZE Website, (III) DE DIENSTEN GEBRUIKT OP DEZE Website OF ENIGE Website LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER ADVERTISING OF ANDERE MANIEREN) aan deze Website, (IV) PERSOONLIJKE LETSEL OF PRETENTIELE SCHADE VAN ANDERE NATUUR, (V) DERDEN-DELNAME VAN ANDERE NATUUR, (VI) EEN STOPPELING OF BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN NAAR OF VAN DEZE Website OF VAN EEN ENKELE Website DIE LINKT (DOOR HYPERLINKS, BANNERADVERTENTIES OF ANDERE) AAN DEZE Website, (VII) EENVOUDIGE VIRUSES, WORMS, BUGS, TROJAN HORSES, of iets dergelijks, die naar of vanaf deze website of enige website die via hyperlinks, banners of anderszins aan deze website is gelinkt, kunnen worden overgebracht, (VIII) enige inhoud van gebruikers of inhoud die lasterlijk is, INTIMIDEREND, BELEDIGEND, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN OF EEN BESCHERMDE KLASSE, PORNOGRAFISCH, "X-RATED", OBSCEEN OF ANDERSZINS VERWERPELIJK IS, EN/OF (IX) ALLE VERLIES OF SCHADE VAN EEN ANDERE GROND ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE ZIJN GEVONDEN, WANNEER GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, TORT, OF EEN ANDERE WETTELIJKE OF EQUITABELE THEORIE, EN WANNEER OF NIET USB-Wireless. com IS ADVISED VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE.
U erkent en stemt er specifiek mee in dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze website of de diensten op deze website binnen één (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering moet worden ingediend, anders wordt de rechtsvordering permanent geblokkeerd.
DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN IN DE VOLLEDIGSTREKKING DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, EN zal van kracht blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Website of de Diensten die op deze Website te vinden zijn.

10. VRIJWARING

U gaat er mee akkoord USB-Wireless.com en haar werknemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, uitgaven, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijke advocaat kosten) opgelegd aan of opgelopen door USB-Wireless.com direct of indirect voortkomend uit (i) uw gebruik van en toegang tot deze Website; (ii) uw schending van welke bepaling dan ook van deze Overeenkomst of de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen; en/of (iii) uw schending van welke rechten dan ook van derden, inclusief, zonder beperking, welke intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten dan ook. De vrijwaringsverplichtingen uit hoofde van deze paragraaf blijven ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst of uw gebruik van deze Website of de Diensten die op deze Website te vinden zijn bestaan.

11. GEGEVENSVERSTREKKING

Indien u deze Website bezoekt vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons resulteren in de overdracht van informatie over internationale grenzen heen. Door deze Website te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met dergelijke overdrachten.

12. BESCHIKBAARHEID VAN USB-WIRELESS.COM

Onderhevig aan de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst en ons beleid, zullen wij commercieel redelijke pogingen ondernemen om deze Website 24/7 beschikbaar te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Website van tijd tot tijd ontoegankelijk kan zijn om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, periodiek onderhoud of product vervangingen die wij van tijd tot tijd ondernemen, of andere oorzaken buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, onderbreking of falen van telecommunicatie of digitale transmissie verbindingen of andere storingen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over de beschikbaarheid van deze Website op een continue of ononderbroken basis, en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u of enige andere partij met betrekking daartoe.

13. STOPGEZETTE DIENSTEN

USB-Wireless.com behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande waarschuwing, te stoppen met het aanbieden of leveren van de diensten. Hoewel USB-Wireless.com haar uiterste best doet om de levensduur van al haar diensten te maximaliseren, kan het voorkomen dat een dienst die wij aanbieden niet meer geleverd wordt. Indien dit het geval is, zal het product of de dienst niet langer ondersteund worden door USB-Wireless.com. In zo'n geval zal USB-Wireless.com u ofwel een vergelijkbare dienst aanbieden om naar over te stappen, ofwel een terugbetaling. USB-Wireless.com zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de diensten die wij aanbieden of waartoe wij toegang verlenen.

14. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

- U erkent en gaat akkoord met het feit dat uw betaling in rekening wordt gebracht en verwerkt door USB-Wireless.com.
- U gaat akkoord met het betalen van alle prijzen en vergoedingen voor diensten die u via deze website heeft gekocht of verkregen op het moment dat u de diensten bestelt.
- USB-Wireless.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en tarieven te allen tijde te wijzigen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen online op deze website gepubliceerd worden en onmiddellijk van kracht zijn zonder dat u daarvan verder op de hoogte gesteld hoeft te worden.
- Terugbetalingsbeleid: voor producten en diensten die in aanmerking komen voor een terugbetaling, kan u een terugbetaling aanvragen onder de voorwaarden van ons Terugbetalingsbeleid dat kan geraadpleegd worden hier..

15. GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN

Niets in deze Overeenkomst zal worden geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen.

16. NALEVING VAN LOCALE WETTEN

USB-Wireless.com geeft geen garantie dat de inhoud van deze website geschikt is voor elk land of jurisdictie, en toegang tot deze website vanuit landen of jurisdicties waar de inhoud illegaal is, is verboden. Gebruikers die ervoor kiezen om deze Website te bezoeken zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten, regels en reglementeringen.

17. TITELS EN KOPJES

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen te construeren of te interpreteren zoals anderszins hierin uiteengezet.

18. SCHEIDBAARHEID

Elke overeenkomst en overeenkomst in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden opgevat als een afzonderlijke en onafhankelijke overeenkomst of overeenkomst. Als een bevoegde rechtbank een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar acht, worden de overige bepalingen (of delen van de bepalingen) van deze Overeenkomst hierdoor niet aangetast en worden ze gevonden geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet.

19. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of gewone post op het volgende adres:

USB-Wireles.com